Turism

312

Turism

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom turismbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är receptionist, producent av turismservice och reseexpert.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla kundbetjänings-, försäljnings- och informationsuppgifter inom logi-, kosthålls- och turismservice samt uppgifter med att organisera programtjänster i olika slags turismföretag.

Allmän beskrivning av grenen

De som avlagt grundexamen inom turismbranschen arbetar på ett ansvarsfullt sätt, har sinne för försäljning och marknadsföring och har fokus ställt på kunderna i alla skeden av servicekedjan. De har goda språkkunskaper och interaktionsförmåga samt kännedom om olika kulturer.

De som avlagt grundexamen inom turismbranschen arbetar enligt ett hållbart verksamhetssätt, är pålitliga i sitt arbete samt följer resebranschens regler och säkerhetsbestämmelser. Inom turismbranschen kan de som sakkunniga ha olika slags uppgifter inom planering och genomförande av turismservice.

De som avlagt grundexamen inom turismbranschen planerar sitt arbete och kan arbeta både självständigt och i grupp. De är kreativa, flexibla, ansvarskännande och initiativrika i sitt arbete och har god problemlösningsförmåga och känsla för situationen. De är förtrogna med den internationella och nationella turistnäringen och följer med möjligheterna i och utvecklingen av turismbranschen.

De som avlagt grundexamen inom turismbranschen genomför, produktifierar och handleder olika slags upplevelsemässiga turistprodukter och turisttjänster. De marknadsför och säljer kostnadseffektivt turistprodukter och turisttjänster utifrån arbetsplatsens och verksamhetsmiljöns affärsidé, den lokala kulturen och resetrenderna.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen. Uppgifterna utarbetas i samarbete med arbetslivet. I planeringen av uppgifterna har man beaktat studierna som ingår i utbildningsprogrammen för reseexpert, receptionist och producent av turismservice.

Krav på kunnande

Den tävlande klär sig enligt företagets regler på ett sätt som lämpar sig för situationen. Han/hon behärskar kundservice- och försäljningssituationer samt kartlägger kundens behov, planerar och genomför olika slags turisttjänster. Den tävlande presenterar tjänster som svarar mot kundens behov samt betjänar kunderna på ett kundinriktat sätt med beaktande av deras kulturella bakgrund samt uppfyller på ett berömligt sätt turismföretagets servicelöfte. Vidare inhämtar den tävlande respons från kunderna och kan utveckla sitt arbete utifrån responsen.

Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på båda de inhemska språken och på ett främmande språk (engelska). Han / hon ska vara välorganiserad och initiativrik och arbeta på ett ekonomiskt, högklassigt och företagarmässigt sätt. Tävlingsuppgifterna ska vara utförda enligt anvisningarna med beaktande av arbetssäkerheten. Tävlingarna och de uppgifter som utförs under dem erkänns i så stor omfattning som möjligt som en del av studierna och som yrkesprov. De tävlande kan avlägga yrkesprov under semifinalen eller finalen.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo