Datanätverksinstallation

205

Datanätverksinstallation

Uppgifterna i denna gren grundar sig på grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik. I examen inom informations- och kommunikationsteknik är examensbenämningen datanätsinstallatör

Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att dra kablar för datakommunikation, ibruktagnings- och underhållsarbeten samt kundbetjäning kopplat till service- och installationsarbeten

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i grenen grundar sig på kraven på berömlig nivå i grunderna för datanätsinstallatörsexamen. I arbetet testas konkurrenternas färdigheter i att bygga och underhålla datakommunikationsnät samt deras problemlösningsfärdigheter.

Bedömningen av tävlingsuppgifterna grundar sig på kvaliteten av högklassigt installationsarbete, iakttagande av bestämmelser inom branschen, iakttagande av säkra arbetssätt, renlighet i arbetet, önskad funktionalitet, kundservicesituationer i anslutning till installationsarbetet, god informationssäkerhet, beaktande av hållbar utveckling i arbetsuppgifterna samt dokumentering av arbete, mätningar och inställningar.

Av de tävlande förutsätts muntliga och skriftliga kunskaper i engelska i anslutning till installatörens arbetsuppgifter samt flytande kundservicekompetens.

Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns personer med svenska som modersmål ordnas uppgifterna på svenska för dem.

Krav på kunnande

Du kan

 • arbeta i enlighet med bestämmelser gällande elarbete och arbetssäkerhet.
 • tolka installationsritningar, planera och genomföra fastighetens kabelarbete i anslutning till datakommunikation enligt standarder, gällande bestämmelser, tillverkarens anvisningar och god installationssed med beaktande av arbetsmiljön och andras säkerhet.
 • installerar datanätsutrustning enligt gällande författningar, standarder, tillverkarens anvisningar och kraven i kundmiljön
 • datakommunikationsnätens strukturer, gränssnitt, topologier och dataöverföringstekniker
 • de vanligaste komponenterna, kabeltyperna och den övriga infrastrukturen som används i datanäten samt hanteringen av dem
 • ansluta, konfigurera och testa nätverkets aktiva enheter till datakommunikationsnätet på ett ändamålsenligt sätt och med beaktande av datasäkerheten
 • använda administrationsprogram för uppföljning av datakommunikationsnät och aktiv utrustning
 • söka, lokalisera och korrigera fel
 • handleda användare och kunder i användningen av nätverksutrustning
 • använda mätinstrument och tolka mätresultat
 • utföra standardenliga godkännandetester och -kontroller av nät
 • säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och högklassigt sätt
 • utarbeta ändamålsenlig dokumentation om installationer och göra nödvändiga ändringar i dokumenten
 • se till att installationsmiljön är bearbetad och snygg samt sortera det avfall som uppkommit vid installationsarbetet

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen utses under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo