Infrastrukturbyggande

411

Infrastrukturbyggande

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är schaktningsmaskinförare, schaktare, stenmontör och husbyggare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i byggnadsbranschens företag på bygg- eller renoveringsbyggplatser, i uppgifter med nybyggnad och underhåll av vatten- och energiförsörjningsnät, hos kommunen i uppgifter med montering av regnvatten- och avloppsvattensystem, som ledare av schaktningsarbeten, i arbeten med mätning och märkning av jordbyggnadsobjekt, eller som självständig yrkesutövare.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En schaktningsmaskinförare arbetar för det mesta som chaufför för en grävmaskin eller en hjullastare. Arbetsobjekten kan vara arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande, väg- och gatubyggnadsarbeten och grundarbeten vid anläggning av gårdsplaner, schaktningsarbeten vid kabeldragningar och arbeten med skötsel av trafikområden.  

Schaktningsmaskinförarens yrke förutsätter planerings- och organisationsförmåga samt noggrannhet och tålamod. Arbetet kräver att man kan anpassa sig till olika slags arbetssituationer och även till omväxlande väderförhållanden. Maskinföraren ska kunna utför arbetet självständigt, men också klara av arbete i grupp. 

Tävlingsarbetet kräver att man har vanliga färdigheter som schaktningsmaskinförare.  De tävlande ska på ett säkert sätt kunna utföra konstruktioner enligt ritningar och arbetsbeskrivningar samt själva bestämma en vettig ordningsföljd för arbetena. Den färdiga arbetshelheten ska vara i enlighet med god byggnadssed. 

Krav på kunnande

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen, kravnivån berömliga i examensdelen Arbete som schaktningsmaskinförare.

De tävlande ska behärska schaktningsmaskinförarens arbete i sin helhet. De ska kunna utföra konstruktioner eller delar till dem enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. De ska behärska de mätningsarbeten som behövs i olika arbetsskeden. De ska känna till egenskaperna för de jord- och stenmaterial och andra material som behövs vid schaktning så att de kan arbeta i enlighet med uppställda kvalitetskrav gällande byggnadsarbetet. 

De kan arbeta säkert och beakta den egna och arbetsmiljöns säkerhet. De arbetar som ansvarsfulla chaufförer för dyra arbetsmaskiner. 

Vid bedömning av nivån på yrkesskickligheten fäster man uppmärksamhet vid att arbetssäkerheten iakttas, dagliga kontroller av schaktningsmaskinen, arbetspunktens ordning/snygghet, yrkeskunnande i arbetets utförande och ordningsföljd, att de olika arbetsskedena i byggnadsarbetet utförs enligt kvalitetskraven och att hållbar utveckling beaktas under tävlingen. 

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo