Mediaplanering

203

Mediaplanering

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom media-branschen och visuell framställning samt på arbetslivets krav. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediagemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare. I yrket betonas kunskaper inom problemlösning, samarbete, kommunikation och växelverkan.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Den tävlande har de färdigheter som krävs i de mångsidiga arbetsuppgifterna inom mediebranschen och visuell framställning. Hen känner till verksamhetsmiljön inom mediebranschen och har de färdigheter som krävs för att sköta mångsidiga arbetsuppgifter i olika arbetsmiljöer. Den tävlande har i regel bred kompetens inom sitt kompetensområde, men färdigheterna kan också vara inriktade på ett speciellt delområde inom det egna kompetensområdet.

Krav på kunnande

Den tävlande

 • planerar och framställer mediematerial för olika ändamål
 • planerar och genomför digital grafik 
 • fotograferar och bearbetar fotografier
 • spelar in och redigerar video och ljud
 • planerar, genomför och skriver ut en småskalig tryckprodukt
 • publicerar mediematerial med ett verktyg för nätpublikationer eller på en digital publiceringsplattform
 • publicerar mediematerial på sociala medier
 • skriver text som lämpar sig för olika ändamål och publiceringskanaler
 • väljer och använder lämpliga arbetsmetoder, material, verktyg och program
 • använder lämpliga metoder för uttryck samt beaktar de allmänna principerna för typografi, komposition, färglära och bildberättande
 • planerar sin tidsanvändning och följer tidsplanen för produktionen i sina arbetsuppgifter
 • arbetar med beställaren i fokus och beaktar den inverkan som det egna arbetet har på produktionsprocessen och ­kostnaderna
 • arbetar som medlem i arbetsgruppen, kommunicerar genom att använda facktermer och motiverar sina lösningar
 • utför den filhantering, versionering och arkivering som hör till arbetsuppgifterna
 • beskriver de centrala arbetsskedena och gör en sammanställning av sitt yrkeskunnande
 • följer upphovsrätten när hen skapar, väljer, hanterar och publicerar material
 • följer den lagstiftning och de etiska riktlinjer inom branschen som inverkar på arbetsuppgifterna
 • beaktar principerna för hållbar utveckling inom branschen
 • upprätthåller och främjar säkerheten i arbetet, arbetsergonomin och arbetsmotivationen beaktar datasäkerheten i sitt arbete

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo